Thursday, August 23, 2012

desert goby (Chlamydogobius eremius
desert goby
desert goby
desert goby
Emerald dwarf rasbora (Microrasbora erythromicron )
phoenix rasbora (Boraras merah)
phoenix rasbora
phoenix rasbora
phoenix rasbora
chocolate gourami (Sphaerichthys Osphromenoides)
chocolate gourami
marble loricaria (Rineloricaria Lanceolata)
hasbrosus cory

No comments: